பள்ளி இறுதிவரை தமிழ்வழியிலேயே கற்றிருந்தபோதும் கலைச்சொல்லாக்கம் தடுமாற்றமானதகவே உள்ளது.
எனக்கு தெரிந்த சில சொற்களை இங்கு தந்திருக்கிறேன், தமிழாக்கம் தேவைப்படும் சொற்களையும் இணைத்திருக்கிறேன்.
இச்சொற்களில் எதற்கும் பொருத்தமான தமிழ்ச்சொல்லோ, Excel சம்பந்தப்பட்ட வேறு சொற்களோ
நீங்கள் அறிந்திருந்தால் பின்னூட்டத்தில் எழுதிச்செல்லும்படி வேண்டுகிறேன்

Thursday, February 4, 2010

குறிப்பிட்ட செல்களுக்கு மட்டும் பூட்டு மாட்ட..

எக்ஸெலில் சிலசமயம் workbookகளை பலருக்கு விநியோகித்து அவர்களிடமிருந்து சில தகவல்களைப் ​பெற ​வேண்டியிருக்கும்.

நாம் விநி​யோகிக்கும் ஒர்க்புக்​கை பூட்டி (protect) அனுப்ப ​வேண்டியிருக்கும். ஒர்க்புக்கில் ஏற்கன​​வே உள்ள தகவல்க​ளை (formatting, data ​போன்றவற்​றை)

ஆனால் ஒருசில ​செல்களில் மட்டும் மற்றவர்களிடமிருந்து தகவல் ​சேகரிக்க ​வேண்டியுமிருக்கும்.

அதாவது ஒரு ​வொர்க்-ஷீட்டில் குறிப்பிட்ட ​செல்க​ளை மட்டும் அடுத்தவர் பயன்படுத்த அனுமதிக்க ​வேண்டும். இ​தை இப்படிச் ​செயல்படுத்தலாம்:

1. எந்த ​செல்க​ளை அடுத்தவர் பயன்படுத்த அனுமதிக்க நி​னைக்கிறீர்க​ளோ, அவைக​ளை ​​செலக்ட் ​செய்து ​கொள்ளவும். (உதாரணமாக கீழ்க்கண்ட படத்திலுள்ள மஞ்சள் நிறத்திலுள்ள ​செல்க​ளை ​தேர்ந்​தெடுக்கி​றோம்)


1.2. ஒ​ரே ஒர்க்-ஷீட்டில் ​வெவ்​வேறு இடங்களில் உள்ள ​செல்க​ளை ​தேர்ந்​தெடுக்க ​வேண்டுமானால் Ctrl அழுத்திக் ​கொண்டு ​செல்க​ளை சுட்டி மூலம் ​செலக்ட் ​செய்யலாம்

2. ​மெனுவில் உள்ள Format - Cells ​போகவும்

3. Format Cells ​பெட்டியில் Protection பக்கத்​தை ​தேர்வு ​செய்யவும்

4. அங்குள்ள Locked ​தேர்வு​பெட்டி​​யின்(checkbox) டிக் மார்க்​கை நீக்கவும் (அதாவது uncheck)


5. பின் Tools -> Protection ​​-> Protect Sheet சுட்டவும்


6. பின்வரும் Protect Sheet ​​பெட்டியில் Select locked cells என்ற checkboxயை uncheck ​செய்யவும்

இப்​போது இந்த ஒர்க்-ஷீட்டில் நாம் ​தேர்வு ​செய்த ​செல்களில் மட்டும் பயன்படுத்த முடியும். மற்ற ​செல்க​ளை ​தேர்வு கூட ​செய்யமுடியாது. குறிப்பிட்ட ​செல்க​ளை மட்டும் பயன்படுத்த அனுமதிக்க சாத்தியமாகிறது.